Beheer

Beheer
College van Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters hebben de zorg voor de “stoffelijke” zaken: van alles wat met het verwerven en uitgeven van financiën te maken heeft tot het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.


College van kerkrentmeesters, Postbus 1041, 4388 ZG Oost-Souburg: E-mail: cvk@pgos.nl
Voor vragen over financiele zaken graag contact opnemen met de administrateur J.H. Boer, tel. 0118 464374 E-mail: finadm@pgos.nl

Rekeningnummers Protestantse Gemeente te Oost Souburg
  • Het bankrekeningnummer voor uw jaarlijkse kerkbijdrage (actie Kerkbalans) : NL07 RABO 0373 7268 64
  • Het bankrekeningnummer voor de bijdragen BrugKontakt, solidariteitskas en eindejaarcollecte:  NL29 RABO 0373 7268 56
  • Het bankrekeningnummer voor het verjaardagfonds: NL51 RABO 0373 7268 48 t.n.v. CvK Prot. Gem. Oost-Souburg inz. Verjaardagfonds
  • Het bankrekeningnummer van de diaconie: NL19 RABO 0373 7386 76  
Kerkbalans en giften
Jaarlijks wordt in januari de actie Kerkbalans gevoerd voor de vrijwillige bijdragen. Onder andere uw bijdrage daaraan is de hoofdbron van de inkomsten voor onze gemeente.
In de loop van het jaar wordt u verder benaderd voor:
  • Solidariteitskas in de maand mei/juni;
  • bijdrage BrugKontakt in de maand september en de
  • eindejaarscollecte in de maand december.
Al deze acties zijn nodig om aan onze verplichtingen te voldoen en dat zijn in hoofdlijnen pastoraat en exploitatie gebouwen.
De administratie van alle acties gebeurt door de ontvanger. Bijdragen aan Kerkbalans en andere giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL07 RABO 0373 7268 64 ten name van CvK Protestantse Gemeente Oost-Souburg inzake ontvangsten, Postbus 1041, 4388 ZG Oost-Souburg.


Geven na het leven (over legaten en testamenten)

Wie iets als legaat wil nalaten aan (bij voorbeeld) de Protestantse Kerk moet een testament laten maken. Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan niet- familieleden zoals vrienden, bekenden of de Protestantse Kerk, de plaatselijke diaconie of Kerk in Actie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.
Als u overweegt een legaat aan de Protestantse Kerk óf deze kerk als erfgenaam of mede-erfgenaam in uw testament op te nemen, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.


Geven met extra belasting voordeel?
Dat kan met periodieke giften.
Periodieke giften zijn giften die u regelmatig doet. De jaarlijkse bijdrage aan de kerk via de actie Kerkbalans is zo een periodieke gift. Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als deze was vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt nu uw periodiek gift vast laten leggen via een schriftelijke overeenkomst die u bij de boekhouder van de kerk kunt verkrijgen.
Wat is het belasting voordeel?. Giften aan de kerk en andere “Goede Doelen instellingen” kunt u opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Echter niet voor het totale bedrag. Eerst wordt het totaal bedrag van de giften verminderd met een 1% van uw inkomen.
Voorbeeld: stel uw inkomen op € 40.000 dan zijn de eerste € 400 niet aftrekbaar. Het meerdere wel. Als u gebruik maakt van de schriftelijke overeenkomst periodieke giften, dan is ook deze € 400 aftrekbaar. Bij een inkomstenbelasting tarief van 40% betekent dit een voordeel van € 160.

 
Collectebonnen
Om alle giften aan de kerk bij de belastingdienst te kunnen bewijzen als schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling kunt u collectebonnen aanschaffen.
Ze zijn verkrijgbaar in coupures van 24 x € 0,50 en 24 x € 1,00.
U kunt hiervoor een afspraak maken met C.E.W. Mol-van der Peijl, tel 0118 461618 of J.H. Boer, tel 0118 464374.


Vrijwillige bijdrage
Sinds 2014 heeft de belastingdienst het mogelijk gemaakt om alle giften aan de kerk fiscaal volledig aftrekbaar te maken zonder dat daarvoor een notariële akte hoeft te worden opgesteld. Dat mag alleen voor instellingen die een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) -status hebben en een RSIN-nummer (SOFI-nummer voor een rechtspersoon). Er wordt een ‘overeenkomst periodieke gift’ in tweevoud opgesteld. Voor minstens 5 jaar wordt jaarlijks (desgewenst ook in termijnen) hetzelfde bedrag geschonken. Beide partijen bewaren een ondertekend exemplaar zodat dit bij een controle aan de belastingdienst kan worden getoond. Het overeengekomen jaarbedrag mag volledig worden afgetrokken. Er is hiervoor dus geen 1% drempel.
De schenker zou (een gedeelte van) het extra aftrekbare bedrag ten gunste kunnen laten komen van de Protestantse Gemeente te oost Souburg. Dit kan dan door het direct in het jaarlijkse bedrag op te nemen of door een storting op de rekening van de kerk.

Download het formulier van de Belastingdienst: overeenkomst periodieke gift.  De ingevulde en getekende formulieren levert u in bij de boekhouder van de kerkrentmeesters Jan Boer, tel.0118 464374.

 
 
terug