Nieuwe pastor Nieuwe pastor

Nieuwe Pastor: mvr. Ank Muller

 

“We kunnen nu echt aan de slag!” Dat waren de laatste woorden die we in het kerkblad van april schreven over het uitbreiden van ons pastoresteam. Een sollicitatiecommissie werd in de maand mei gevormd en deze commissie ging vergezeld van een taakomschrijving, een profielschets van onze gemeente en een profielschets voor de in te vullen vacature aan de slag. We hoopten om voor het eind van 2018 de gemeente te kunnen vertellen over de invulling van deze vacature. Welnu dat is gelukt.

Begin november konden we de gemeente als volgt informeren over de voordracht en het advies van de sollicitatiecommissie aan de kerkenraad: “De kerkenraad heeft, na het aanhoren van de, unanieme, voordracht en het uitgebrachte advies van de sollicitatiecommissie, volledig ingestemd tot het aanstellen van mevr. Ank Muller uit Vlissingen als pastor van de Protestantse gemeente te Oost-Souburg.

Mevr. Muller heeft inmiddels de functie aanvaard waar wij heel blij mee zijn. Zij is geen onbekende, zij is gastlid van onze gemeente en het laatste jaar is zij in enkele erediensten voorgegaan. Daarnaast heeft zij ook een aantal rouwdiensten geleid. De komende weken zullen gebruikt worden om een verdere invulling van de werkzaamheden af te stemmen met het pastoresteam, College van Kerkrentmeesters en Taakgroep Pastoraat.

Naar verwachting zullen haar werkzaamheden binnen onze gemeente in januari 2019 aanvangen”. Tot zover het bericht in de dienst van 4 november. De maanden november en december zijn gebruikt om de preekroosters opnieuw in te delen, welke dagdelen Ank werkzaam zal zijn binnen onze gemeente, kennis te maken met de Taakgroep pastoraat en uiteraard om het arbeidscontract op te stellen. 

Op zondag 20 januari om 09:30 uur in de Open Haven is er een Oecumenische viering waarin zullen voorgaan: pastor Ank Muller, ds. Eeuwout Klootwijk. In deze dienst zal archdeacon Rev. Paul Vrolijk de preek verzorgen en verleent het koor Veere haar medewerking. Ank Muller krijgt als nieuwe pastor een zegen.

terug